IR@PKUHSC  > 北京大学第三临床医学院  > 运动医学研究所
学科主题临床医学
Scaffolds drive meniscus tissue engineering (vol 5, pg 77851, 2015)
Zhang, Zheng-Zheng1; Jiang, Dong1; Wang, Shao-Jie1; Qi, Yan-Song1; Ding, Jian-Xun2; Yu, Jia-Kuo1; Chen, Xue-Si2
刊名RSC ADVANCES
2015
DOI10.1039/c5ra90106e
5期:123页:102096-102096
收录类别SCI
文章类型Correction
WOS标题词Science & Technology
类目[WOS]Chemistry, Multidisciplinary
研究领域[WOS]Chemistry
语种英语
WOS记录号WOS:000365952200096
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.bjmu.edu.cn/handle/400002259/53799
专题北京大学第三临床医学院_运动医学研究所
作者单位1.Peking Univ, Beijing Key Lab Sports Injuries, Inst Sports Med, Hosp 3, Beijing 100191, Peoples R China
2.Chinese Acad Sci, Changchun Inst Appl Chem, Key Lab Polymer Ecomat, Changchun 130022, Peoples R China
推荐引用方式
GB/T 7714
Zhang, Zheng-Zheng,Jiang, Dong,Wang, Shao-Jie,et al. Scaffolds drive meniscus tissue engineering (vol 5, pg 77851, 2015)[J]. RSC ADVANCES,2015,5(123):102096-102096.
APA Zhang, Zheng-Zheng.,Jiang, Dong.,Wang, Shao-Jie.,Qi, Yan-Song.,Ding, Jian-Xun.,...&Chen, Xue-Si.(2015).Scaffolds drive meniscus tissue engineering (vol 5, pg 77851, 2015).RSC ADVANCES,5(123),102096-102096.
MLA Zhang, Zheng-Zheng,et al."Scaffolds drive meniscus tissue engineering (vol 5, pg 77851, 2015)".RSC ADVANCES 5.123(2015):102096-102096.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Zhang, Zheng-Zheng]的文章
[Jiang, Dong]的文章
[Wang, Shao-Jie]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Zhang, Zheng-Zheng]的文章
[Jiang, Dong]的文章
[Wang, Shao-Jie]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Zhang, Zheng-Zheng]的文章
[Jiang, Dong]的文章
[Wang, Shao-Jie]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。