IR@PKUHSC  > 北京大学第二临床医学院  > 皮科
学科主题临床医学
Dermatology recorded in oracle bone inscriptions
Xu Xuegang1; Ma Huiqun2; Ma Zhenyou3; Zhang Rong; Zhao Shilin4; Wei Huachen1,5; Lebwhol, Mark5; Zhang Jianzhong6; Gao Xinghua1; Chen Hongduo1
刊名CHINESE MEDICAL JOURNAL
2014-05-20
DOI10.3760/cma.j.issn.0366-6999.20140208
127期:10页:1992-1993
收录类别SCI
文章类型Article
WOS标题词Science & Technology
类目[WOS]Medicine, General & Internal
研究领域[WOS]General & Internal Medicine
语种英语
WOS记录号WOS:000336477100039
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.bjmu.edu.cn/handle/400002259/54385
专题北京大学第二临床医学院_皮科
作者单位1.Ma Zhen You Inst Dermatol, Meihekou 135000, Jilin, Peoples R China
2.Mt Sinai Med Ctr, New York, NY 10029 USA
3.China Med Univ, Hosp 1, Dept Dermatol, Shenyang 110001, Liaoning, Peoples R China
4.Xi An Jiao Tong Univ, Affiliated Hosp 2, Dept Dermatol, Xian 710004, Shaanxi, Peoples R China
5.Shaanxi Acad Tradit Chinese Med, Xian 710003, Shaanxi, Peoples R China
6.Peking Univ, Peoples Hosp, Dept Dermatol, Beijing 100044, Peoples R China
推荐引用方式
GB/T 7714
Xu Xuegang,Ma Huiqun,Ma Zhenyou,et al. Dermatology recorded in oracle bone inscriptions[J]. CHINESE MEDICAL JOURNAL,2014,127(10):1992-1993.
APA Xu Xuegang.,Ma Huiqun.,Ma Zhenyou.,Zhang Rong.,Zhao Shilin.,...&Chen Hongduo.(2014).Dermatology recorded in oracle bone inscriptions.CHINESE MEDICAL JOURNAL,127(10),1992-1993.
MLA Xu Xuegang,et al."Dermatology recorded in oracle bone inscriptions".CHINESE MEDICAL JOURNAL 127.10(2014):1992-1993.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Xu Xuegang]的文章
[Ma Huiqun]的文章
[Ma Zhenyou]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Xu Xuegang]的文章
[Ma Huiqun]的文章
[Ma Zhenyou]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Xu Xuegang]的文章
[Ma Huiqun]的文章
[Ma Zhenyou]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。