IR@PKUHSC
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共433条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Daclatasvir plus asunaprevir in treatment-naive patients with hepatitis C virus genotype 1b infection 期刊论文
WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 2018, 卷号: 24, 期号: 12, 页码: 1361-1372
作者:  Wei, Lai;  Wang, Fu-Sheng;  Zhang, Ming-Xiang;  Jia, Ji-Dong;  Yakovlev, Alexey A.;  Xie, Wen;  Burnevich, Eduard;  Niu, Jun-Qi;  Jung, Yong Jin;  Jiang, Xiang-Jun;  Xu, Min;  Chen, Xin-Yue;  Xie, Qing;  Li, Jun;  Hou, Jin-Lin;  Tang, Hong;  Dou, Xiao-Guang;  Gandhi, Yash;  Hu, Wen-Hua;  McPhee, Fiona;  Noviello, Stephanie;  Treitel, Michelle;  Mo, Ling;  Deng, Jun
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/05/24
Asunaprevir  Daclatasvir  Direct-acting antiviral  Chronic hepatitis C  Liver disease  NS3  NS5A  Genotype 1b  
Risk Assessment of Hepatocellular Carcinoma in Patients with Hepatitis C in China and the USA 期刊论文
DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES, 2017, 卷号: 62, 期号: 11, 页码: 3243-3253
作者:  Parikh, Neehar D.;  Fu, Sherry;  Rao, Huiying;  Yang, Ming;  Li, Yumeng;  Powell, Corey;  Wu, Elizabeth;  Lin, Andy;  Xing, Baocai;  Wei, Lai;  Lok, Anna S. F.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2017/12/21
HCC  HCV  Tea  Lifestyle  Diabetes  
Role of HEV antigen detection for diagnosis of acute hepatitis E 期刊论文
HEPATOLOGY, 2017, 卷号: suppl.1, 期号: SI, 页码: 407A-407A
作者:  Zhang, Haiying;  Rao, Huiying;  Wang, Jianghua;  Wang, Zhenyu;  Kong, Xiangsha;  Wei, Lai
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2017/11/14
Heteroaryldihydropyrimidine compound GLS4 regulates both assembly and disassembly of HBV capsids to inhibit cccDNA formation 期刊论文
HEPATOLOGY, 2017, 卷号: suppl.1, 期号: SI, 页码: 501A-502A
作者:  Wang, Jianghua;  Jiang, Dong;  Zhang, Yingjun;  Gu, Bao-hua;  Li, Jinag;  Ren, Qingyun;  Li, Yong;  Chen, Yunfu;  Wang, Xue-Yan;  Zhang, Haiying;  Wei, Lai
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2017/11/14
Abnormal phenotypic features of IgM plus B cell subsets in patients with chronic hepatitis C virus infection 期刊论文
EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE, 2017, 卷号: 14, 期号: 2, 页码: 1846-1852
作者:  Kong, Fanyun;  Feng, Bo;  Zhang, Henghui;  Rao, Huiying;  Wang, Jianghua;  Cong, Xu;  Wei, Lai
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2017/11/14
hepatitis C  immunoglobulin M plus B cells  activation  differentiation  
Temporal Changes in the Modes of Hepatitis C Virus Transmission in the USA and Northern China 期刊论文
DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES, 2017, 卷号: 62, 期号: 8, 页码: 2141-2149
作者:  Wu, Elizabeth;  Yang, Ming;  Rao, Huiying;  Fu, Sherry;  Feng, Bo;  Fei, Ran;  Lin, Andy;  Fontana, Robert J.;  Wei, Lai;  Lok, Anna S.
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2017/11/14
Blood transfusion  Epidemiology  Hepatitis C virus  Injection drug use  Medical procedures  
PPPDE1 is a novel deubiquitinase belonging to a cysteine isopeptidase family 期刊论文
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 2017, 卷号: 488, 期号: 2, 页码: 291-296
作者:  Xie, Xingwang;  Wang, Xueyan;  Jiang, Dong;  Wang, Jianghua;  Fei, Ran;  Cong, Xu;  Wei, Lai;  Wang, Yu;  Chen, Hongsong
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2017/11/14
Cysteine isopeptidase  Deubiquitinase  DUBs  PPPDE1  RPS7  
CSH guidelines for the diagnosis and treatment of drug-induced liver injury 期刊论文
HEPATOLOGY INTERNATIONAL, 2017, 卷号: 11, 期号: 3, 页码: 221-241
作者:  Yu, Yue-cheng;  Mao, Yi-min;  Chen, Cheng-wei;  Chen, Jin-jun;  Chen, Jun;  Cong, Wen-ming;  Ding, Yang;  Duan, Zhong-ping;  Fu, Qing-chun;  Guo, Xiao-yan;  Hu, Peng;  Hu, Xi-qi;  Jia, Ji-dong;  Lai, Rong-tao;  Li, Dong-liang;  Liu, Ying-xia;  Lu, Lun-gen;  Ma, Shi-wu;  Ma, Xiong;  Nan, Yue-min;  Ren, Hong;  Shen, Tao;  Wang, Hao;  Wang, Ji-yao;  Wang, Tai-ling;  Wang, Xiao-jin;  Wei, Lai;  Xie, Qing;  Xie, Wen;  Yang, Chang-qing;  Yang, Dong-liang;  Yu, Yan-yan;  Zeng, Min-de;  Zhang, Li;  Zhao, Xin-yan;  Zhuang, Hui;  DILI Study Grp;  CSH;  CMA
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2017/11/02
Drug-induced liver injury  Epidemiology  Pathogenesis  Pathology  Clinical type  Diagnosis  Differential diagnosis  Treatment  Prevention  Recommendations  
Serum HBV Core-Related Antigen Is a Good Predictor for Spontaneous HBeAg Seroconversion in Chronic Hepatitis B Patients 期刊论文
JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY, 2017, 卷号: 89, 期号: 3, 页码: 463-468
作者:  Song, Guangjun;  Yang, Ruifeng;  Rao, Huiying;  Feng, Bo;  Ma, Hui;  Jin, Qian;  Wei, Lai
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2017/11/14
hepatitis B  natural history  hepatitis  B core-related antigen  spontaneous HBeAg serocon-version  prediction  
Benefits of long-term therapy with nucleos(t)ide analogues in treatment-naive patients with chronic hepatitis B 期刊论文
CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION, 2017, 卷号: 33, 期号: 3, 页码: 495-504
作者:  Wei, Lai;  Kao, Jia-Horng
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2017/11/14
Chronic hepatitis B  long-term benefits  long-term safety  nucleoside analogues  nucleotide analogues  outcomes