IR@PKUHSC

浏览/检索结果: 共8125条,第81-90条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Caged nucleotides/nucleosides and their photochemical biology 期刊论文
ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY, 2013, 卷号: 11, 期号: 45, 页码: 7814-7824
作者:  Tang, Xinjing;  Zhang, Jinhao;  Sun, Jingjing;  Wang, Yuan;  Wu, Junzhou;  Zhang, Lihe
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/11/08
Global health 2035: a world converging within a generation 期刊论文
LANCET, 2013, 卷号: 382, 期号: 9908, 页码: 1898-1955
作者:  Jamison, Dean T.;  Summers, Lawrence H.;  Alleyne, George;  Arrow, Kenneth J.;  Berkley, Seth;  Binagwaho, Agnes;  Bustreo, Flavia;  Evans, David;  Feachem, Richard G. A.;  Frenk, Julio;  Ghosh, Gargee;  Goldie, Sue J.;  Guo, Yan;  Gupta, Sanjeev;  Horton, Richard;  Kruk, Margaret E.;  Mahmoud, Adel;  Mohohlo, Linah K.;  Ncube, Mthuli;  Pablos-Mendez, Ariel;  Reddy, K. Srinath;  Saxenian, Helen;  Soucat, Agnes;  Ulltveit-Moe, Karene H.;  Yamey, Gavin
收藏  |  浏览/下载:246/0  |  提交时间:2017/07/04
Density Functional Theory Calculations in Stereochemical Determination of Terpecurcumins J-W, Cytotoxic Terpene-Conjugated Curcuminoids from Curcuma longa L. 期刊论文
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, 2013, 卷号: 78, 期号: 23, 页码: 11835-11848
作者:  Lin, Xionghao;  Ji, Shuai;  Qiao, Xue;  Hu, Hongbo;  Chen, Ni;  Dong, Yinhui;  Huang, Yun;  Guo, Dean;  Tu, Pengfei;  Ye, Min
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2016/10/21
Clinical characteristics of 4355 patients with anterior cruciate ligament injury 期刊论文
CHINESE MEDICAL JOURNAL, 2013, 卷号: 126, 期号: 23, 页码: 4487-4492
作者:  Mei Yu;  Ao Ying-fang;  Wang Jian-quan;  Ma Yong;  Zhang Xin;  Wang Jia-ning;  Zhu Jing-xian
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/10/20
Anterior Cruciate Ligament  Clinical Characteristics  Incidence  Secondary Injuries  
Oxaliplatin-based combination chemotherapy is still effective for the treatment of recurrent and platinum-resistant epithelial ovarian cancer: results from a single center 期刊论文
CHINESE MEDICAL JOURNAL, 2013, 卷号: 126, 期号: 23, 页码: 4477-4482
作者:  Zhang Guo;  Li Xiao-ping;  Liu Bing-jie;  Wang Jian-liu;  Wang Shi-jun;  Cui Heng;  Wei Li-hui
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/10/21
Ovarian Cancer  Oxaliplatin  Drug-resistance  Recurrent  
Signature of Circulating MicroRNAs as Potential Biomarkers in Vulnerable Coronary Artery Disease 期刊论文
PLOS ONE, 2013, 卷号: 8, 期号: 12
作者:  Ren, Jingyi;  Zhang, Jing;  Xu, Ning;  Han, Guanping;  Geng, Qiang;  Song, Junxian;  Li, Sufang;  Zhao, Jianqing;  Chen, Hong
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/11/08
Diagnostic value of endobronchial ultrasound guided transbronchial needle aspiration in superior vena cava syndrome 期刊论文
CHINESE MEDICAL JOURNAL, 2013, 卷号: 126, 期号: 23, 页码: 4453-4456
作者:  Zhou Zu-li;  Zhao Hui;  Li Yun;  Sui Xi-zhao;  Xie Zhen;  Chen Ke-zhong;  Yang Feng;  Li Feng-wei;  Liu Jun;  Zheng Hong-fang;  Wang Jun
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2016/11/08
endobronchial ultrasound  transbronchial needle aspiration  superior vena cava syndrome  diagnosis  
Prevalence, risk factors, clinical course, and outcome of acute kidney injury in Chinese intensive care units: a prospective cohort study 期刊论文
CHINESE MEDICAL JOURNAL, 2013, 卷号: 126, 期号: 23, 页码: 4409-4416
作者:  Wen Ying;  Jiang Li;  Xu Yuan;  Qian Chuan-yun;  Li Shu-sheng;  Qin Tie-he;  Chen Er-zhen;  Lin Jian-dong;  Ai Yu-hang;  Wu Da-wei;  Wang Yu-shan;  Sun Ren-hua;  Hu Zhen-jie;  Cao Xiang-yuan;  Zhou Fa-chun;  He Zhen-yang;  Zhou Li-hua;  An You-zhong;  Kang Yan;  Ma Xiao-chun;  Yu Xiang-you;  Zhao Ming-yan;  Xi Xiu-ming;  Du Bin;  CCCCTG
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2016/10/20
Acute Kidney Injury  Intensive Care Units  Mortality  Prevalence  Risk Factors  
Current status of cord blood transplantation in China 期刊论文
CHINESE MEDICAL JOURNAL, 2013, 卷号: 126, 期号: 23, 页码: 4594-4596
作者:  Chen Yu-hong;  Liu Kai-yan
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/10/19
Relationship among symptoms, mucosal injury, and acid exposure in gastroesophageal reflux disease 期刊论文
CHINESE MEDICAL JOURNAL, 2013, 卷号: 126, 期号: 23, 页码: 4430-4434
作者:  Xu Ding-ting;  Feng Gui-jian;  Zhao Li-li;  Liu Yu-lan
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/11/09
gastroesophageal reflux disease  Reflux Disease Questionnaire  pathological acid exposure  reflux esophagitis