IR@PKUHSC

浏览/检索结果: 共2696条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Association between Ambient Temperature and Blood Pressure and Blood Pressure Regulators: 1831 Hypertensive Patients Followed Up for Three Years 期刊论文
PLOS ONE, 2013, 卷号: 8, 期号: 12
作者:  Chen, Qing;  Wang, Jinwei;  Tian, Jun;  Tang, Xun;  Yu, Canqing;  Marshall, Roger J.;  Chen, Dafang;  Cao, Weihua;  Zhan, Siyan;  Lv, Jun;  Lee, Liming;  Hu, Yonghua
Adobe PDF(588Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2016/11/07
BAIAP2 exhibits association to childhood ADHD especially predominantly inattentive subtype in Chinese Han subjects 期刊论文
BEHAVIORAL AND BRAIN FUNCTIONS, 2013, 卷号: 9
作者:  Liu, Lu;  Sun, Li;  Li, Ze-Hua;  Li, Hai-Mei;  Wei, Li-Ping;  Wang, Yu-Feng;  Qian, Qiu-Jin
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2016/11/08
Attention-deficit/hyperactivity Disorder (Adhd)  Baiap2  Hemispheric Asymmetry  Subtype  
An ecologically valid performance-based social functioning assessment battery for schizophrenia 期刊论文
PSYCHIATRY RESEARCH, 2013, 卷号: 210, 期号: 3, 页码: 787-793
作者:  He, Yi;  Cheung, Eric F. C.;  Yu, Xin;  Chan, Raymond C. K.;  Shi, Chuan
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2016/10/19
Everyday Functioning  Schizophrenia  Negative Symptom  Neurocognition  Recovery  
TRPV1 channel-mediated bilateral allodynia induced by unilateral masseter muscle inflammation in rats 期刊论文
MOLECULAR PAIN, 2013, 卷号: 9, 期号: 1, 页码: 1-9
作者:  Simonic-Kocijan, Suncana;  Zhao, Xuehong;  Liu, Wen;  Wu, Yuwei;  Uhac, Ivone;  Wang, KeWei
Adobe PDF(1637Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2016/11/14
Hippocampus  Masseter muscle  TMD  TRG  TRPV1  
Elevated MicroRNA-31 Expression Regulates Colorectal Cancer Progression by Repressing Its Target Gene SATB2 期刊论文
PLOS ONE, 2013, 卷号: 8, 期号: 12
作者:  Yang, Min-Hui;  Yu, Jiang;  Chen, Na;  Wang, Xiao-Yan;  Liu, Xiang-Yu;  Wang, Shuang;  Ding, Yan-Qing
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2017/06/28
Oxyfadichalcones A-C: three chalcone dimers fused through a cyclobutane ring from Tibetan medicine Oxytropis falcata Bunge 期刊论文
TETRAHEDRON, 2013, 卷号: 69, 期号: 52, 页码: 11074-11079
作者:  Zhang, Xiao-Jing;  Li, Ling-Yu;  Wang, Shan-Shan;  Que, Sheng;  Yang, Wen-Zhi;  Zhang, Feng-Ying;  Gong, Ning-Bo;  Cheng, Wei;  Liang, Hong;  Ye, Min;  Jia, Yan-Xing;  Zhang, Qing-Ying
收藏  |  浏览/下载:25/0  |  提交时间:2016/10/21
Oxytropis Falcata  Oxytropis  Oxyfadichalcones  Chalcone Dimers  
The investigation of I-125 seed implantation as a salvage modality for unresectable pancreatic carcinoma 期刊论文
JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH, 2013, 卷号: 32
作者:  Wang, Hao;  Wang, Junjie;  Jiang, Yuliang;  Li, Jinna;  Tian, Suqing;  Ran, Weiqiang;  Xiu, Dianrong;  Gao, Yang
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2016/11/07
I-125 seed  Intraoperative implantation  Ultrasound-guided  Unresectable  Pancreatic carcinoma  
Association Study of Germline Variants in CCNB1 and CDK1 with Breast Cancer Susceptibility, Progression, and Survival among Chinese Han Women 期刊论文
PLOS ONE, 2013, 卷号: 8, 期号: 12
作者:  Li, Yan;  Chen, Yi-Lin;  Xie, Yun-Tao;  Zheng, Li-Yuan;  Han, Ji-Yuan;  Wang, Hui;  Tian, Xin-Xia;  Fang, Wei-Gang
Adobe PDF(727Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2016/10/21
Phenotypes and PRRT2 mutations in Chinese families with benign familial infantile epilepsy and infantile convulsions with paroxysmal choreoathetosis 期刊论文
BMC NEUROLOGY, 2013, 卷号: 13
作者:  Yang, Xiaoling;  Zhang, Yuehua;  Xu, Xiaojing;  Wang, Shuang;  Yang, Zhixian;  Wu, Ye;  Liu, Xiaoyan;  Wu, Xiru
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/11/14
Benign familial infantile epilepsy  Infantile convulsions with paroxysmal choreoathetosis  Phenotype  PRRT2  Mutation  
Comparative Outcomes of the Two Types of Sacral Extradural Spinal Meningeal Cysts Using Different Operation Methods: A Prospective Clinical Study 期刊论文
PLOS ONE, 2013, 卷号: 8, 期号: 12
作者:  Sun, Jian-jun;  Wang, Zhen-yu;  Teo, Mario;  Li, Zhen-dong;  Wu, Hai-bo;  Yen, Ru-yu;  Zheng, Mei;  Chang, Qing;  Liu, Isabelle Yisha
Adobe PDF(2490Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2016/11/04