IR@PKUHSC

浏览/检索结果: 共3153条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Demographic and clinical differences between early- and late-onset bipolar disorders in a multicenter study in China 期刊论文
PSYCHIATRY RESEARCH, 2016, 卷号: 246, 页码: 688-691
作者:  Zhang, Ling;  Yang, Hai-Chen;  Xu, Xiu-Feng;  Fang, Yi-Ru;  Yu, Xin;  Tan, Qing-Rong;  Li, Hui-Chun;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Wang, Gang;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2017/11/13
Bipolar disorder  Early onset  Late onset  China  
Chinese version of the Psychotropic-related Sexual Dysfunction Questionnaire (PRSexDQ -SALSEX): Validity and reliability for schizophrenic patients taking antipsychotics 期刊论文
PSYCHIATRY RESEARCH, 2016, 卷号: 246, 页码: 303-307
作者:  Wang, Yu-Xi;  Zhang, Ping;  Xin, Li-Min;  Chen, Lin;  Liu, Yan-Hong;  Su, Yun-Ai;  Si, Tian-Mei
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2017/11/01
Questionnaire  Reliability  Validity  Sexual dysfunction  Antipsychotics  
Graphene-Montmorillonite Composite Sponge for Safe and Effective Hemostasis 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2016, 卷号: 8, 期号: 51, 页码: 35071-35080
作者:  Li, Guofeng;  Quan, Kecheng;  Liang, Yuping;  Li, Tianyi;  Yuan, Qipeng;  Tao, Lei;  Xie, Qian;  Wang, Xing
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2017/11/13
Graphene  Montmorillonite  Composite  Hemostatic Sponge  Hemostasis  
Hemodynamic analysis of sequential graft from right coronary system to left coronary system 期刊论文
BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE, 2016, 卷号: suppl.2
作者:  Wang, Wenxin;  Mao, Boyan;  Wang, Haoran;  Geng, Xueying;  Zhao, Xi;  Zhang, Huixia;  Xie, Jinsheng;  Zhao, Zhou;  Lian, Bo;  Liu, Youjun
Adobe PDF(3933Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2017/11/01
Hemodynamics  Multi-branch  Sequential graft  Computational fluid dynamic (CFD)  
On the relationship between competitive flow and FFT analysis of the flow waves in the left internal mammary artery graft in the process of CABG 期刊论文
BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE, 2016, 卷号: suppl.2
作者:  Mao, Boyan;  Wang, Wenxin;  Zhao, Zhou;  Zhao, Xi;  Li, Lanlan;  Zhang, Huixia;  Liu, Youjun
Adobe PDF(1267Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2017/11/01
FFT  CABG  Competitive flow  
An early-screening biomarker of endometrial carcinoma: NGAL is associated with epithelio-mesenchymal transition 期刊论文
ONCOTARGET, 2016, 卷号: 7, 期号: 52, 页码: 86064-86074
作者:  Li, Ting;  Yu, Li;  Wen, Jia;  Liao, Qinping;  Liu, Zhaohui
Adobe PDF(8406Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2017/11/13
Neutrophil Gelatinase-associated Lipocalin  Endometrial Cancer  Epithelio-mesenchymal Transition  Epidermal Growth Factor  
Nordihydroguaiaretic acid impairs prostate cancer cell migration and tumor metastasis by suppressing neuropilin 1 期刊论文
ONCOTARGET, 2016, 卷号: 7, 期号: 52, 页码: 86225-86238
作者:  Li, Xin;  Fan, Shengjun;  Pan, Xueyang;  Xiaokaiti, Yilixiati;  Duan, Jianhui;  Shi, Yundi;  Pan, Yan;  Tie, Lu;  Wang, Xin;  Li, Yuhua;  Li, Xuejun
Adobe PDF(7018Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2017/11/01
nordihydroguaiaretic acid  neuropilin 1  cancer cell migration and metastasis  proteomics  prostate cancer  
Suppression of Nestin reveals a critical role for p38-EGFR pathway in neural progenitor cell proliferation 期刊论文
ONCOTARGET, 2016, 卷号: 7, 期号: 52, 页码: 87052-87063
作者:  Hu, Wentao;  Lu, Hong;  Wang, Shang;  Yin, Wenhan;  Liu, Xujie;  Dong, Lin;  Chiu, Richard;  Shen, Li;  Lu, Wen-Jing;  Lan, Feng
Adobe PDF(9009Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2017/11/01
nestin  NPCs  proliferation  EGFR  self-renewal  
Curcumin increases exosomal TCF21 thus suppressing exosome-induced lung cancer 期刊论文
ONCOTARGET, 2016, 卷号: 7, 期号: 52, 页码: 87081-87090
作者:  Wu, Hao;  Zhou, Jingcheng;  Zeng, Chao;  Wu, Da;  Mu, Zhimin;  Chen, Baokun;  Xie, Yuancai;  Ye, Yiwang;  Liu, Jixian
Adobe PDF(3897Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2017/11/01
curcumin  TCF21  DNMT1  exosome  lung cancer  
TIFA as a crucial mediator for NLRP3 inflammasome 期刊论文
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2016, 卷号: 113, 期号: 52, 页码: 15078-15083
作者:  Lin, Ting-Yang;  Wei, Tong-You Wade;  Li, Shuai;  Wang, Shen-Chih;  He, Ming;  Martin, Marcy;  Zhang, Jiao;  Shentu, Tzu-Pin;  Xiao, Han;  Kang, Jian;  Wang, Kuei-Chun;  Chen, Zhen;  Chien, Shu;  Tsai, Ming-Daw;  Shyy, John Y. -J.
Adobe PDF(1009Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2017/11/01
endothelial cells  inflammasome  innate immunity  NLRP3  TIFA