IR@PKUHSC
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共64条,第1-10条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Wip1-/- ameliorates hepatic ischemia/reperfusion injury via PI3K/Akt activation 期刊论文
TRANSLATIONAL CANCER RESEARCH, 2017, 卷号: 6, 期号: 6, 页码: 1321-1330
作者:  Yang, Huayu;  Li, Chang;  Huang, Wei;  Guo, Wei;  Cui, Jingrong;  Sang, Xinting;  Mao, Yilei
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/03/15
Wip1  gene knockout mice  warm ischemia/reperfusion injury  Akt, apoptosis  
Cytotoxic oleanane triterpenoid saponins from Albizia julibrissin 期刊论文
FITOTERAPIA, 2017, 卷号: 121, 页码: 183-193
作者:  Han, Qinghua;  Qian, Yi;  Wang, Xuda;  Zhang, Qingying;  Cui, Jingrong;  Tu, Pengfei;  Liang, Hong
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2017/11/14
Albizia julibrissin  Triterpenoid saponins  Cytotoxicity  Structure activity relationship  
Proteasome Inhibitor YSY01A Abrogates Constitutive STAT3 Signaling via Down-regulation of Gp130 and JAK2 in Human A549 Lung Cancer Cells 期刊论文
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, 2017, 卷号: 8
作者:  Huang, Wei;  Yuan, Xia;  Sun, Ting;  Fan, Shujie;  Wang, Jun;  Zhou, Quan;  Guo, Wei;  Ran, Fuxiang;  Ge, Zemei;  Yang, Huayu;  Li, Runtao;  Cui, Jingrong
Adobe PDF(1881Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2017/11/02
Proteasome Inhibitor  Ysy01a  Stat3 Signaling  Protein Degradation  Non-small Cell Lung Carcinoma  
Synthesis and biological activity of peptide proline-boronic acids as proteasome inhibitors 期刊论文
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, 2017, 卷号: 25, 期号: 15, 页码: 4031-4044
作者:  Han, Liqiang;  Wen, Yanzhao;  Li, Ridong;  Xu, Bo;  Ge, Zemei;  Wang, Xin;  Cheng, Tieming;  Cui, Jingrong;  Li, Runtao
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2017/11/02
Proteasome Inhibitor  Peptide Proline-boronic Acid  Antitumor Activity  Subunit Selectivity  Synthesis  
Urea-containing peptide boronic acids as potent proteasome inhibitors 期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, 2017, 卷号: 125, 页码: 925-939
作者:  Han, Li-Qiang;  Yuan, Xia;  Wu, Xing-Yu;  Li, Ri-Dong;  Xu, Bo;  Cheng, Qing;  Liu, Zhen-Ming;  Zhou, Tian-Yan;  An, Hao-Yun;  Wang, Xin;  Cheng, Tie-Ming;  Ge, Ze-Mei;  Cui, Jing-Rong;  Li, Run-Tao
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2017/11/01
Urea-containing peptide boronic acids  Proteasome inhibitor  Anti-tumor activity  Structure-activity relationship  Low toxicity  
Diasteltoxins A-C, Asteltoxin-Based Dimers from a Mutant of the Sponge-Associated Emericella variecolor Fungus 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2016, 卷号: 18, 期号: 18, 页码: 4678-4681
作者:  Long, Hailin;  Cheng, Zhongbin;  Huang, Wei;  Wu, Qi;  Li, Xiaodan;  Cui, Jingrong;  Proksch, Peter;  Lin, Wenhan
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2017/09/21
Discovery of novel heteroarylmethylcarbamodithioates as potent anticancer agents: Synthesis, structure-activity relationship analysis and biological evaluation 期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, 2016, 卷号: 112, 页码: 217-230
作者:  Li, Ying-Bo;  Yan, Xu;  Li, Ri-Dong;  Liu, Peng;  Sun, Shao-Qian;  Wang, Xin;  Cui, Jing-Rong;  Zhou, De-Min;  Ge, Ze-Mei;  Li, Run-Tao
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2017/10/31
Dithiocarbamate  1,3,4-Oxadiazole  Anti-tumor activity  Structure-activity relationship  Cell cycle arrest  
YSY01A, a Novel Proteasome Inhibitor, Induces Cell Cycle Arrest on G2 Phase in MCF-7 Cells via ER alpha and PI3K/Akt Pathways 期刊论文
JOURNAL OF CANCER, 2015, 卷号: 6, 期号: 4, 页码: 319-326
作者:  Xue, Bingjie;  Huang, Wei;  Yuan, Xia;  Xu, Bo;  Lou, Yaxin;  Zhou, Quan;  Ran, Fuxiang;  Ge, Zemei;  Li, Runtao;  Cui, Jingrong
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2016/01/11
Ysy01a  Ps341  Mcf-7  High-content Screening  Label-free Quantitative Proteomics  Er Alpha  Pi3k/akt Pathways  
Anticancer Effect of a Novel Proteasome Inhibitor, YSY01A, via G2/M Arrest in PC-3M Cells in vitro and in vivo 期刊论文
JOURNAL OF CANCER, 2015, 卷号: 6, 期号: 8, 页码: 701-708
作者:  Zhang, Mei;  Yuan, Xia;  Xu, Bo;  Guo, Wei;  Ran, Fu-Xiang;  Li, Run-Tao;  Cui, Jing-Rong
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/11/07
Anticancer  Proteasome Inhibitor  Tripeptideboronic Acid  Pc-3m Cell  Cell Cycle  
新型蛋白酶体抑制剂YSY-01A对人胃癌MGC-803的作用及相关蛋白研究(英文) 期刊论文
Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences, 2014, 期号: 09, 页码: 601-609
作者:  陈溢欣;  袁霞;  葛泽梅;  冉福香;  吴军;  李润涛;  崔景荣
Adobe PDF(1116Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:31/5  |  提交时间:2016/01/04
蛋白酶体抑制剂  YSY-01A  MGC-803  NF-κB  抗肿瘤