IR@PKUHSC

浏览/检索结果: 共30577条,第31-40条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Uncovering potential anti-neuroinflammatory components of Modified Wuziyanzong Prescription through a target-directed molecular docking fingerprint strategy 期刊论文
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 2018, 卷号: 156, 页码: 328-339
作者:  Chen, Jinfeng;  Wang, Jinlong;  Lu, Yingyuan;  Zhao, Shaoyang;  Yu, Qian;  Wang, Xuemei;  Tu, Pengfei;  Zeng, Kewu;  Jiang, Yong
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/08/01
Anti-neuroinfiammation  Modified Wuziyanzong Prescription  Target-directed molecular docking  fingerprint strategy  Source attribution and structural  classification-assisted strategy  Western blotting assay  
Future temperature-related years of life lost projections for cardiovascular disease in Tianjin, China 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 卷号: 630, 页码: 943-950
作者:  Li, Guoxing;  Li, Yixue;  Tian, Lin;  Guo, Qun;  Pan, Xiaochuan
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/08/01
Projection  Temperature  Years of life lost (YLL)  Cardiovascular disease  Adaptation  
Total saponins of Albiziae Cortex show anti-hepatoma carcinoma effects by inducing S phase arrest and mitochondrial apoptosis pathway activation 期刊论文
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, 2018, 卷号: 221, 页码: 20-29
作者:  Qian, Yi;  Han, Qing-Hua;  Wang, Li-Chao;  Guo, Qiang;  Wang, Xu-Da;  Tu, Peng-Fei;  Zeng, Ke-Wu;  Liang, Hong
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/08/01
Total saponins of Albiziae Cortex  Anti-hepatoma carcinoma  Apoptosis  Cell cycle arrest  Mitochondrial pathway  
HuR regulates telomerase activity through TERC methylation (vol 9, 2213, 2018) 期刊论文
NATURE COMMUNICATIONS, 2018, 卷号: 9
作者:  Tang, Hao;  Wang, Hu;  Cheng, Xiaolei;  Fan, Xiuqin;  Yang, Fan;  Zhang, Mengmeng;  Chen, Yanlian;  Tian, Yuyang;  Liu, Cihang;  Shao, Dongxing;  Jiang, Bin;  Dou, Yali;  Cong, Yusheng;  Xing, Junyue;  Zhang, Xiaotian;  Yi, Xia;  Zhou Songyang;  Ma, Wenbin;  Zhao, Yong;  Wang, Xian;  Ma, Jinbiao;  Gorospe, Myriam;  Ju, Zhenyu;  Wang, Wengong
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/08/01
IL-4R alpha Polymorphism Is Associated With Myasthenia Gravis in Chinese Han Population 期刊论文
FRONTIERS IN NEUROLOGY, 2018, 卷号: 9
作者:  Jiang, Ping;  Yue, Yao-Xian;  Hong, Yu;  Xie, Yanchen;  Gao, Xiang;  Gu, Chuan-Kai;  Hao, Hong-Jun;  Qin, Yue;  Ding, Xiao-Jun;  Song, Min;  Li, Hai-Feng;  Zhang, Xu
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/08/01
myasthenia gravis  interleukin-4 receptor  polymorphism  susceptibility  severity  
Detection of cervical lymph node metastasis from oral cavity cancer using a non-radiating, noninvasive digital infrared thermal imaging system (vol 8, 2018) 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2018, 卷号: 8
作者:  Dong, Fan;  Tao, Chuansibo;  Wu, Ji;  Su, Ying;  Wang, Yuguang;  Wang, Yong;  Guo, Chuanbin;  Lyu, Peijun
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/08/01
A novel cobalt(0) alkyne complex assisted "capture and release" strategy for oligosaccharide rapid assembly 期刊论文
ORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS, 2018, 卷号: 5, 期号: 13, 页码: 2098-2102
作者:  Liu, Yan-Bo;  Yao, Wang;  Meng, Shuai;  Meng, Xiang-Bao;  Li, Zhong-Jun;  Lou, Qing-Hua
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/08/01
Action on Salt China 期刊论文
LANCET, 2018, 卷号: 392, 期号: 10141, 页码: 7-9
作者:  He, Feng J.;  Zhang, Puhong;  Li, Yuan;  MacGregor, Graham A.
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/08/01
Ionic-liquid supported rapid synthesis of an N-glycan core pentasaccharide on a 10 g scale 期刊论文
ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY, 2018, 卷号: 16, 期号: 25, 页码: 4720-4727
作者:  Li, Wei;  Gao, Yu;  Li, Qing;  Li, Zhong-Jun
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/08/01
Reproductive outcomes in women with unicornuate uterus undergoing in vitro fertilization: a nested case-control retrospective study 期刊论文
REPRODUCTIVE BIOLOGY AND ENDOCRINOLOGY, 2018, 卷号: 16
作者:  Chen, Yanrong;  Nisenblat, Victoria;  Yang, Puyu;  Zhang, Xinyu;  Ma, Caihong
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/08/01
Unicornuate uterus  ART  IVF-ICSI  Reproductive outcomes  Cumulative live birth rate