IR@PKUHSC

浏览/检索结果: 共30577条,第61-70条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The burden of ischemic heart disease related to ambient air pollution exposure in a coastal city in South China 期刊论文
ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2018, 卷号: 164, 页码: 255-261
作者:  Huang, Jing;  Li, Guoxing;  Qian, Xujun;  Xu, Guozhang;  Zhao, Yan;  Huang, Jian;  Liu, Qichen;  He, Tianfeng;  Guo, Xinbiao
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/06/22
Ambient air pollution  Gaseous pollutants  Ischemic heart disease  Years of life lost  Disease burden  
FOXO1 inhibition potentiates endothelial angiogenic functions in diabetes via suppression of ROCK1/Drp1-mediated mitochondrial fission 期刊论文
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS OF DISEASE, 2018, 卷号: 1864, 期号: 7, 页码: 2481-2494
作者:  Shi, Yundi;  Fan, Shengjun;  Wang, Di;  Huyan, Tianru;  Chen, Jinwen;  Chen, Jiyun;  Su, Jing;  Li, Xin;  Wang, Zhuofei;  Xie, Shiyu;  Yun, Caihong;  Li, Xuejun;  Tie, Lu
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/07/02
FOXO1  Diabetes  Endothelia  Mitochondria  Fission  ROCK1  
Lifestyle Factors and Gender-Specific Risk of Stroke in Adults with Diabetes Mellitus: A Case-Control Study 期刊论文
JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES, 2018, 卷号: 27, 期号: 7, 页码: 1852-1860
作者:  Guo, Jian;  Guan, Tianjia;  Shen, Ying;  Chao, Baohua;  Li, Mei;  Wang, Longde;  Liu, Yuanli
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/07/02
Gender  diabetes mellitus  lifestyle  stroke  ischemic stroke  
Bidirectional juxtacrine ephrinB2/Ephs signaling promotes angiogenesis of ECs and maintains self-renewal of MSCs 期刊论文
BIOMATERIALS, 2018, 卷号: 172, 页码: 1-13
作者:  Cao, Cen;  Huang, Ying;  Tang, Qingming;  Zhang, Chenguang;  Shi, Lei;  Zhao, Jiajia;  Hu, Li;  Hu, Zhewen;  Liu, Yun;  Chen, Lili
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/02
EphrinB2/Ephs  Angiogenesis  Self-renewal  Co-transplantation  Bone tissue engineering  
CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUND-GUIDED FINE-NEEDLE ASPIRATION FOR SENTINEL LYMPH NODE BIOPSY IN EARLY-STAGE BREAST CANCER 期刊论文
ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY, 2018, 卷号: 44, 期号: 7, 页码: 1371-1378
作者:  Zhong, Jieyu;  Sun, De-Sheng;  Wei, Wei;  Liu, Xiaoling;  Liu, Jun;  Wu, Xiaoqin;  Zhang, Yusen;  Luo, Haiyu;  Li, Yongbin
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/07/02
Sentinel lymph node  Sentinel lymph node biopsy  Early-stage breast cancer  Fine-needle aspiration cytology  Contrast-enhanced ultrasound  
Treatment of late-onset hemorrhagic cystitis after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: the role of corticosteroids 期刊论文
ANNALS OF HEMATOLOGY, 2018, 卷号: 97, 期号: 7, 页码: 1209-1217
作者:  Mo, Xiao-Dong;  Zhang, Xiao-Hui;  Xu, Lan-Ping;  Wang, Yu;  Yan, Chen-Hua;  Chen, Huan;  Chen, Yu-Hong;  Han, Wei;  Wang, Feng-Rong;  Wang, Jing-Zhi;  Liu, Kai-Yan;  Huang, Xiao-Jun
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/07/09
Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation  Late-onset hemorrhagic cystitis  Corticosteroid  Virus  
Cell culture establishment and regulation of two phenylethanoid glycosides accumulation in cell suspension culture of desert plant Cistanche tubulosa 期刊论文
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE, 2018, 卷号: 134, 期号: 1, 页码: 107-118
作者:  Liu, Xiao;  Yan, Yaru;  Liu, Yuyu;  Mo, Ting;  Wang, Xiaohui;  Song, Yuelin;  Chen, Qingliang;  Zhao, Yunfang;  Shi, Shepo;  Tu, Pengfei
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/08/01
Cistanche tubulosa  Callus induction  Cell suspension culture  Phenylethanoid glycosides  
Fine particle matter disrupts the blood-testis barrier by activating TGF-beta 3/p38 MAPK pathway and decreasing testosterone secretion in rat 期刊论文
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, 2018, 卷号: 33, 期号: 7, 页码: 711-719
作者:  Liu, Jianhui;  Ren, Lihua;  Wei, Jialiu;  Zhang, Jin;  Zhu, Yupeng;  Li, Xiangyang;  Jing, Li;  Duan, Junchao;  Zhou, Xianqing;  Sun, Zhiwei
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/08/01
androgenic hormones  blood-testis barrier  fine particulate matter  male reproductive toxicity  rat  TGF-beta 3/p38MAPK pathway  
The effect of interferon-free regimens on health-related quality of life in East Asian patients with chronic hepatitis C 期刊论文
LIVER INTERNATIONAL, 2018, 卷号: 38, 期号: 7, 页码: 1179-1187
作者:  Younossi, Zobair M.;  Stepanova, Maria;  Henry, Linda;  Han, Kwang-Hyub;  Ahn, Sang Hoon;  Lim, Young-Suk;  Chuang, Wan-Long;  Kao, Jia-Horng;  Nguyen Kinh;  Lai, Ching Lung;  Yuen, Man-Fung;  Chan, Henry Lik-Yuen;  Lai, Wei
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/08/01
direct-acting antivirals  mental health  physical functioning  sofosbuvir  vitality  
Downregulation of HOXA13 sensitizes human esophageal squamous cell carcinoma to chemotherapy 期刊论文
THORACIC CANCER, 2018, 卷号: 9, 期号: 7, 页码: 836-846
作者:  Shi, Qi;  Shen, Luyan;  Dong, Bin;  Fu, Hao;  Kang, Xiaozheng;  Dai, Liang;  Yang, Yongbo;  Yan, Wanpu;  Chen, Ke-Neng
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/08/01
Cisplatin  epithelial-mesenchymal transition  esophageal neoplasm  HOXA13