IR@PKUHSC

浏览/检索结果: 共30577条,第81-90条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
No disparity of the efficacy and all-cause mortality between Asian and non-Asian type 2 diabetes patients with sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors treatment: A meta-analysis 期刊论文
JOURNAL OF DIABETES INVESTIGATION, 2018, 卷号: 9, 期号: 4, 页码: 850-861
作者:  Cai, Xiaoling;  Gao, Xueying;  Yang, Wenjia;  Chen, Yifei;  Zhang, Simin;  Zhou, Lingli;  Han, Xueyao;  Ji, Linong
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/08/01
Asian  Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors  Type 2 diabetes  
In Vivo Recording of Ascorbate and Neural Excitability in Medial Vestibular Nucleus and Hippocampus Following Ice Water Vestibular Stimulation in Rats 期刊论文
ELECTROANALYSIS, 2018, 卷号: 30, 期号: 7, 页码: 1287-1292
作者:  Xin, Ying;  Song, Yu;  Xiao, Tongfang;  Zhang, Yinghong;  Li, Lijuan;  Li, Tao;  Zhang, Ke;  Liu, Junxiu;  Ma, Furong;  Mao, Lanqun
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/08/01
Online electrochemical system  invivo microdialysis  ascorbate  spontaneous firing rate  vertigo  
Oral arsenic plus retinoic acid versus intravenous arsenic plus retinoic acid for non-high-risk acute promyelocytic leukaemia: a non-inferiority, randomised phase 3 trial 期刊论文
LANCET ONCOLOGY, 2018, 卷号: 19, 期号: 7, 页码: 871-879
作者:  Zhu, Hong-Hu;  Wu, De-Pei;  Du, Xin;  Zhang, Xi;  Liu, Lin;  Ma, Jun;  Shao, Zong-Hong;  Ren, Han-Yun;  Hu, Jian-Da;  Xu, Kai-Lin;  Wang, Jing-Wen;  Song, Yong-Ping;  Fang, Mei-Yun;  Li, Juan;  Yan, Xiao-Yan;  Huang, Xiao-Jun
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/08/01
Evidence of interaction between genes in the folate/homocysteine metabolic pathway in controlling risk of non-syndromic oral cleft 期刊论文
ORAL DISEASES, 2018, 卷号: 24, 期号: 5, 页码: 820-828
作者:  Wang, P.;  Wu, T.;  Schwender, H.;  Wang, H.;  Shi, B.;  Wang, Z. Q.;  Yuan, Y.;  Liu, D. J.;  Wang, M. Y.;  Li, J.;  Zhou, Z. B.;  Zhu, H. P.;  Beaty, T. H.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/08/01
folate  homocysteine metabolic pathway  gene-gene interaction  non-syndromic oral cleft  
Communicable diseases and the genome revolution 期刊论文
LANCET GLOBAL HEALTH, 2018, 卷号: 6, 期号: 7, 页码: E720-E721
作者:  Xu, Fujie;  Guo, Yan
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/08/01
Heme oxygenase-1 exerts pro-apoptotic effects on hepatic stellate cells in vitro through regulation of nuclear factor-kappa B 期刊论文
EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE, 2018, 卷号: 16, 期号: 1, 页码: 291-299
作者:  Yang, Hui;  Chen, Bangtao;  Zhao, Zhongfu;  Zhang, Li;  Zhang, Yun;  Chen, Jie;  Zhang, Xiaoqian;  Zhang, Xiaohua;  Zhao, Longfeng
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/08/01
heme oxygenase-1  hepatic stellate cells  alpha-smooth muscle actin  apoptosis  proliferation  nuclear factor-kappa B  
Synthesis of Imidazo[1,5-a]quinolines via Metal-Free Oxidative Amination of sp(3) C-H Bonds 期刊论文
SYNTHESIS-STUTTGART, 2018, 卷号: 50, 期号: 14, 页码: 2761-2767
作者:  Liu, Huanhuan;  Wang, Xinfeng;  Ma, Chen
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/08/01
quinolone  amino acid  metal-free  oxidative amination  C-H functionalization  
Integration of hepatitis B virus S gene impacts on hepatitis B surface antigen levels in patients with antiviral therapy 期刊论文
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY, 2018, 卷号: 33, 期号: 7, 页码: 1389-1396
作者:  Hu, Bobin;  Wang, Rongming;  Fu, Jiaxin;  Su, Minghua;  Du, Man;  Liu, Yu;  Li, Huijiao;  Wang, Huiwen;  Lu, Fengmin;  Jiang, Jianning
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/08/01
antiviral therapy  HBsAg  HBV S gene  integration  
Monoclonal gammopathy in rheumatic diseases 期刊论文
CLINICAL RHEUMATOLOGY, 2018, 卷号: 37, 期号: 7, 页码: 1751-1762
作者:  Yang, Yue;  Chen, Long;  Jia, Yuan;  Liu, Yang;  Wen, Lei;  Liang, Yaoxian;  An, Yuan;  Chen, Shi;  Su, Yin;  Li, Zhanguo
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/08/01
M protein  Monoclonal gammopathy  Multiple myeloma  Rheumatic diseases  Sjogren syndrome  
Interstitial lung disease in non-sicca onset primary Sjogren′s syndrome: a large-scale case-control study 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES, 2018, 卷号: 21, 期号: 7, 页码: 1423-1429
作者:  Gao, Hui;  Zou, Ya-dan;  Zhang, Xue-wu;  He, Jing;  Zhang, Jing;  Sun, Ye;  Li, Zhan-guo
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/08/01
first manifestation  interstitial lung disease  non-sicca onset  primary Sjogren&prime  s syndrome