IR@PKUHSC

浏览/检索结果: 共30577条,第91-100条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Hemimandibular Hyperplasia Correction by Simultaneous Orthognathic Surgery and Condylectomy Under Digital Guidance 期刊论文
JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, 2018, 卷号: 76, 期号: 7
作者:  Han, Bing;  Wang, Xing;  Li, Zili;  Yi, Biao;  Liang, Cheng;  Wang, Xiaoxia
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/08/01
Disease burden and challenges of chronic kidney disease in North and East Asia 期刊论文
KIDNEY INTERNATIONAL, 2018, 卷号: 94, 期号: 1, 页码: 22-25
作者:  Wang, Jinwei;  Zhang, Luxia;  Tang, Sydney Chi-wai;  Kashihara, Naoki;  Kim, Yong-Soo;  Togtokh, Ariunaa;  Yang, Chih-wei;  Zhao, Ming-hui;  ISN North &;  East Asia Regional Bo
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/08/01
The research of genetic toxicity of beta-phellandrene (vol 54, pg 28, 2017) 期刊论文
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, 2018, 卷号: 61, 页码: 116-116
作者:  Cheng, Zhiyuan;  Jiang, Jianjun;  Yang, Xiaohua;  Chu, Hongqian;  Jin, Ming;  Li, Yuan;  Tao, Xi;  Wang, Siqi;  Huang, Yao;  Shang, Lanqin;  Wu, Shuang;  Hao, Weidong;  Qian, Yueying;  Wei, Xuetao
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/08/01
Cr(VI)-induced methylation and down-regulation of DNA repair genes and its association with markers of genetic damage in workers and 16HBE cells 期刊论文
ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2018, 卷号: 238, 页码: 833-843
作者:  Hu, Guiping;  Li, Ping;  Cui, Xiaoxing;  Li, Yang;  Zhang, Ji;  Zhai, Xinxiao;  Yu, Shanfa;  Tang, Shichuan;  Zhao, Zuchang;  Wang, Jing;  Jia, Guang
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/08/01
Chromate  Methylation  DNA repair genes  Genetic damage  Biomarker  
Racial differences in the relationship between tobacco, alcohol, and the risk of head and neck cancer: pooled analysis of US studies in the INHANCE Consortium 期刊论文
CANCER CAUSES & CONTROL, 2018, 卷号: 29, 期号: 7, 页码: 619-630
作者:  Voltzke, Kristin J.;  Lee, Yuan-Chin Amy;  Zhang, Zuo-Feng;  Zevallos, Jose P.;  Yu, Guo-Pei;  Winn, Deborah M.;  Vaughan, Thomas L.;  Sturgis, Erich M.;  Smith, Elaine;  Schwartz, Stephen M.;  Schantz, Stimson;  Muscat, Joshua;  Morgenstern, Hal;  McClean, Michael;  Li, Guojun;  Lazarus, Philip;  Kelsey, Karl;  Gillison, Maura;  Chen, Chu;  Boffetta, Paolo;  Hashibe, Mia;  Olshan, Andrew F.
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/08/01
Head and neck cancer  Alcohol  Tobacco  Cigarette smoking  African American  Racial difference  
Predictors of hemoptysis in the setting of pulmonary vein isolation using the second-generation cryoballoon 期刊论文
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY, 2018, 卷号: 29, 期号: 7, 页码: 958-965
作者:  Wei, Hui-Qiang;  Guo, Xiao-Gang;  Zhou, Gong-Bu;  Sun, Qi;  Yang, Jian-Du;  Luo, Bin;  Ma, Jian
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/08/01
atrial fibrillation  cryoballoon  hemoptysis  pulmonary vein isolation  
Addition of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors to insulin treatment in type 2 diabetes patients: A meta-analysis 期刊论文
JOURNAL OF DIABETES INVESTIGATION, 2018, 卷号: 9, 期号: 4, 页码: 813-821
作者:  Yang, Wenjia;  Cai, Xiaoling;  Gao, Xueying;  Chen, Yifei;  Chen, Ling;  Ji, Linong
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/08/01
Dipeptidyl peptidase-4 inhibitor  Insulin  Type 2 diabetes  
Mechanisms of the active components from Korean pine nut preventing and treating D-galactose-induced aging rats 期刊论文
BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY, 2018, 卷号: 103, 页码: 680-690
作者:  Zhang, Jianmei;  Lin, Weiwei;  Wu, Ruijun;  Liu, Yanmeng;  Zhu, Kai;  Ren, Jinyu;  Zhang, Sufang;  Ling, Xiaomei
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/08/01
Neurotoxicity  Oxidative stress  D-Galactose  Metabolomics  Prevention and treatment  UPNO-1  
Deletion of Nrip1 Extends Female Mice Longevity, Increases Autophagy, and Delays Cell Senescence 期刊论文
JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES, 2018, 卷号: 73, 期号: 7, 页码: 882-892
作者:  Wang, Jinyu;  Chen, Xundi;  Osland, Jared;  Gerber, Skyler J.;  Luan, Chao;  Delfino, Kristin;  Goodwin, Leslie;  Yuan, Rong
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/08/01
Animal model  Senescence  Autophagy  
Posttreatment Immune Parameters Predict Cancer Control and Pneumonitis in Stage I Non-Small-Cell Lung Cancer Patients Treated With Stereotactic Ablative Radiotherapy 期刊论文
CLINICAL LUNG CANCER, 2018, 卷号: 19, 期号: 4, 页码: E399-E404
作者:  Zheng, Ye;  Shi, Anhui;  Wang, Weihu;  Yu, Huiming;  Yu, Rong;  Li, Dongming;  Xu, Bo;  Ma, Huimin;  You, Jing;  Zhao, Dan;  Jiang, Leilei;  Geng, Jianhao;  Zhu, Guangying
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/08/01
Cytotoxic CD8(+) T cells  Disease control  Radiation pneumonitis